POL-index - serwis informacyjny

Opis formatu POL-index

Poniżej znajduje się opis kolejnych elementów formatu XML metadanych używanych do importu rekordów w systemie POL-index.

Przykłady plików z metadanymi:

Przykład 1. - metadane artykułu nie posiadającego bibliografii.

Przykład 2. - metadane artykułu z afiliacjami autorów dodawanymi poprzez referencje.

Przykład 3. - metadane artykułu z afiliacjami dodawanymi wprost do autora.

Przykład 4. - metadane artykułu z poprawkami, do ponownego importu do systemu.

Do pobrania: polindex-format-1.0.xsd

Format pliku

Początek pliku

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<articles-list xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format-1.0.xsd">

Główny tag dokumentu <articles-list> zawiera dwa elementy:

• <journal> (wymagany) czasopismo, którego artykuły importujemy
• <article> (co najmniej jeden) lista opublikowanych w czasopiśmie artykułów

<articles-list>
<journal>...</journal>

<article>...</article>
<article>...</article>
...
</articles-list>

Informacje o czasopiśmie

Informacje o czasopiśmie trzeba podać jeden raz, w pierwszym elemencie w treści tagu <articles-list>. Ważne jest, żeby w przesłanym pliku były tylko artykuły wydane w tym czasopiśmie.

<journal>
<journal-title>Acta Polonica</journal-title>
   <publisher-name>Polskie Towarzystwo Naukowe</publisher-name>
   <issn>1234-5678</issn>
   <eissn>9876-5432</eissn>
</journal>

Elementy składowe:

• <journal-title> (wymagany) tytuł czasopisma, z którego pochodzą artykuły zamieszczone w pliku
• <publisher-name> (co najwyżej jeden) wydawca czasopisma
• <issn> numer issn czasopisma - przypisany do wersji papierowej/drukowanej
• <eissn> numer issn przypisany do wersji elektronicznej czasopisma

Elementy opisujące issn należy podać w jednej z poniższych konfiguracji:

• tylko <issn>
• tylko <eissn>
• jednocześnie <issn> i <eissn>

Numery issn muszą być zapisane w odpowiednim formacie (patrz definicja typu "issn_type" w xsd).

Lista artykułów

Po danych czasopisma w treści <articles-list> umieszczamy listę artykułów.  Dane pojedynczego artykuł  umieszczamy w elemencie <article>. Wymagany jest co najmniej jeden artykuł.

Dane artykułu (elementy umieszczone w treści <article>, wymagana kolejność zgodna z poniższym opisem)

1. Identyfikator artykułu wygenerowany w systemie Polindex

 

<polindex-id>...</polindex-id>

 

Co najwyżej jeden. Treść elementu zawiera główny identyfikator wygenerowany przez system Polindex. Umieszczenie elementu <polindex-id> w danych artykułu skutkuje aktualizacją danych wcześniej zaimportowanego artykułu. Brak artykułu o podanym identyfikatorze w systemie Polindex spowoduje zignorowanie elementu podczas importu.

 

2. Identyfikator dostawcy

 

<source-id>...</source-id>

 

Co najwyżej jeden. Zawiera identyfikator dostawcy danych unikalny w obrębie jednego czasopisma. Ułatwia identyfikację artykułów - należy podać zawsze,  gdy jest dostępny. Jeżeli wcześniej zaimportowano artykuł dla tego samego czasopisma i z tym samym <source-id>, to element artykułu zostanie zignorowany podczas importu.

 

3. Pozostałe identyfikatory

 

<other-identifiers>
<identifier type="some_type">AB1020</identifier>
...
</other-identifiers>

 

Co najwyżej jedna lista. Jeżeli wystąpi, to musi mieć co najmniej jeden element. Lista zawiera identyfikatory, które nie odpowiadają <source-id> lub <polindex-id>. Każdy identyfikator musi mieć podany typ w formie niepustego napisu (np. "DOI").

 

4. Tytuł artykułu

 

<title>Evolution of the Mathematical Collection of the Polish Virtual Library of Science</title>

 

Wymagany. Musi mieć co najmniej 3 znaki.

 

5. Dodatkowe tytuły artykułu (w innych językach)

 

<alternative-titles>
<title>Alternatywny tytuł</title>
<title>Alternative title</title>
...
</alternative-titles>

 

Co najwyżej jedna lista. Jeżeli wystąpi, to musi mieć co najmniej jeden element. Każdy element ma co najmniej 3 znaki. Alternatywne tytuły podajemy zawsze, gdy są znane. Ich umieszczenie może wpływać na rozpoznawanie cytowań i co za tym idzie obliczoną wartość współczynnika wpływu.

 

6. Typ artykułu

 

<type>EDITORIAL</type>

 

Wymagany, może mieć pustą wartość. Określa rodzaj artykułu. Dopuszczalne wartości i ich ogólne znaczenie:

ORIGINAL_ARTICLE Oryginalny artykuł naukowy
REVIEW_ARTICLE Artykuł przeglądowy
SHORT_COMMUNICATION Komunikat o wynikach badań
COMMENTARY_ON_THE_LAW Glosa lub komentarz prawniczy
SCIENTIFIC_REVIEW Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)
REVIEW Recenzja
POPULAR_SCIENCE_ARTICLE Artykuł popularnonaukowy
EDITORIAL Materiał redakcyjny
INFORMATION Informacja
OTHERS Inne

Szczegółowy  opis typów znajduje się w Typy artykułów. W przypadku nie zamieszczenia typu artykułu przyjmuje się domyślną wartość "ORIGINAL_ARTICLE". Wybranie właściwego typu artykułu może wpłynąć pozytywnie na czynnik wpływu.

7. Zakres stron artykułu

 

<pages>265-278</pages>

 

Wymagany. Zawiera zakres stron artykułu w czasopiśmie.

 

8. Język artykułu

 

<language>en</language> Wymagany. Jeżeli pusty, to domyślnie ustawiony polski język publikacji. Dopuszczalne wartości wg. kodowania ISO-639-1 (dwuliterowe symbole).

 

9. Informacje o zeszycie

 

<journal-issue>
<year>2010</year>
<volume>18</volume>
<number>7</number>
</journal-issue>

 

Wymagany. Elementy składowe (kolejność zgodnie z opisem):

9.1. Rok wydania - bądź rocznik czasopisma:

<year>2000/2001</year>

Wymagany. Treść zgodna z formatem opisanym w elemencie "year_type" w xsd (np. "2000", "2000/2001", "2000-2001").

9.2 .Tom czasopisma.

<volume>10</volume>

Co najwyżej jeden, niepusty. Określa tom czasopisma.

9.3. Zeszyt/numer czasopisma.

<number>3</number>

Co najwyżej jeden, niepusty. Określa zaszyt/numer czasopisma.

 

10. Lista instytucji

 

<institutions-list>
<institution id="1">
<name>ICM, Uniwersytet Warszawski</name>
</institution>
<institution id="2">
<name>Massachusetts Institute of Technology</name>
</institution>
</institutions-list>

 

Dopuszczalna co najwyżej jedna lista. Jeżeli podano, to  musi zawierać co najmniej jeden element. Opisuje instytucje, do których są afiliowani autorzy publikacji. Każdy autor powinien mieć przypisaną jedną lub więcej instytucji z tej listy. Pojedyncza instytucja zdefiniowana jest przez nazwę i identyfikator:

   <institution id="1">
<name>Uniwersytet Warszawski</name>
</institution>

Atrybut "id" zawierający Identyfikator instytucji jest wymagany i nie może być pusty. Identyfikatory instytucji muszą być unikalne w obrębie jednego artykułu. Wygodnie jest podawać kolejne liczby np.: 1, 2, 3...
Nazwa instytucji jest wymagana i nie może być pusta.

Nazwę instytucji można też podać bezpośrednio na liście afiliacji autora bez umieszczania jej na liście instytucji. W takim podejściu łatwo o zdublowanie instytucji np. przez literówkę w nazwie, dlatego lepiej nadać wszystkim instytucjom identyfikatory i umieścić je na liście instytucji.

 

11. Autorzy

Jeżeli artykuł nie ma powiązanych autorów, to należy umieścić element:

<no-authors/>

Jeżeli autorzy są określeni, to umieszczamy informacje o nich w elemencie <authors-list>:

<authors-list>
...
</authors-list>

Lista musi mieć co najmniej jeden element. Informacje o pojedynczym autorze umieszczamy w treści <authors-list> w elementach <author>:

<author>
<forenames>Katarzyna M.</forenames>
<surname>Zamłyńska</surname>
<affiliations-list>
<institution-ref>1</institution-ref>
<institution-ref>2</institution-ref>
</affiliations-list>
</author>

 Elementy opisujące autora:

11.1. Pierwsze i drugie imię bądź też inicjały imion (dopuszczalna pusta wartość).

<forenames>Katarzyna M.</forenames> 

11.2 .Nazwisko autora.

<surname>Zamłyńska</surname>

Treść tego elementu nie może być pusta.

11.3. Lista afiliacji autora.

<affiliations_list>
...
</affiliations_list>

Nie jest wymagana. Jeżeli podano, to  musi zawierać co najmniej jeden element. Afiliację można opisać na dwa sposoby:

11.3.1. Przy pomocy referencji (zapis preferowany zob. Przykład 2):

<institution-ref>1</institution-ref>

Wartość tego elementu musi odpowiadać identyfikatorowi instytucji z listy instytucji. Jeżeli nie podano instytucji o takim identyfikatorze, to artykuł zostanie zignorowany podczas importu.

11.3.2. Przy pomocy nazwy instytucji (zob. Przykład 3).

<institution-name>ICM, Uniwersytet Warszawski</institution-name>

Ta metoda nie jest zalecana ze względu na możliwość zdublowania wpisów (przy drobnej różnicy w nazwach). Afiliacja podana przez nazwę, ale nie występująca na liście instytucji podczas importu zostanie automatycznie dołączona do instytucji związanych z artykułem. Afiliacja podana przez nazwę i jednocześnie występująca na liście instytucji z DOKŁADNIE tą samą nazwą zostanie automatycznie rozpoznana jako odpowiadająca tej samej instytucji.

 

12. Bibliografia artykułu

Jeżeli artykuł nie posiada bibliografii, to należy zamieścić element:

<no-references/>

Jeżeli referencje są podane, to należy umieścić element <references-list>, który zawiera listę cytowań do których były odniesienia w pracy (zob. Przykład 1).

<references-list>
<reference-text>Laemmli UK (1970) Cleavage of structural proteins during ... T4. Nature (Lond.).; 227: 680-685</reference-text>
</references-list>

Poszczególne cytowane prace znajdują się w elementach <reference-text>. Na liście wymagana jest co najmniej jedna referencja. Jeżeli znany jest identyfikator cytowanej publikacji pochodzący z systemu Polindex, to należy podać ten identyfikator w atrybucie "polindex-id" elementu <reference-text>. Więcej szczegółów na temat przygotowania bibliografii można znaleźć: Bibliografia.