POL-index - serwis informacyjny

Polski Współczynnik Wpływu

System POL-index umożliwi obliczenie Polskiego Współczynnik Wpływu (PWW), który w roku 2015 zostanie uwzględniony w ocenie czasopism z Części B Wykazu Czasopism Punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Na podstawie zgromadzonych danych, Polski Współczynnik Wpływu zostanie obliczony wg następującego wzoru:

 

 

gdzie:

s - oznacza rok poprzedzający rok wypełniania ankiety czasopisma, 
Cs(s-5, S-1) - oznacza liczbę cytowań w obrębie artykułów opublikowanych w roku s, których pełne rekordy bibliograficzne znajdują się w bazie POL-index, do wszystkich artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w latach od s-5 do s-1,
N(s-5, s-1) - oznacza liczbę cytowalnych artykułów opublikowanych w czasopiśmie w latach od s-5 do s-1,
Cs-1(s-6, s-2) - oznacza liczbę cytowań w obrębie artykułów opublikowanych w roku s-1, których pełne rekordy bibliograficzne znajdują się w bazie POL-index, do wszystkich artykułów opublikowanych w czasopiśmie w latach od s-6 do s-2,
N(s-6, s-2) - oznacza liczbę cytowalnych artykułów opublikowanych w czasopiśmie w latach od s-6 do s-2.


Do niecytowalnych artykułów zaliczane będą: materiały redakcyjne, recenzje, informacje, sprawozdania, erraty, hasła encyklopedyczne, abstrakty konferencyjne, noty biograficzne oraz wszystkie inne publikacje, których nie da się zaklasyfikować do typów artykułów stosowanych w systemie POL-index (zob. Typy artykułów).

Przy określaniu liczby cytowań C dla potrzeb ustalenia Polskiego Współczynnika Wpływu, uwzględnione zostaną jedynie cytowania w obrębie artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych nieindeksowanych w bazach Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index oraz Arts & Humanities Citation Index. Ma to na celu uniknięcie dwukrotnego zaliczania tych samych cytowań dla potrzeb określenia współczynników Predicted Impact Factor (tzw. PIF) oraz Polskiego Współczynnika Wpływu.  

Identyfikacja cytowań w bazie POL-index będzie odbywać się automatycznie. Po zakończeniu jej pierwszej fazy, użytkownicy systemu będą mieli również możliwość weryfikacji jej wyników oraz zgłaszania uwag.

PWW obliczony zostanie wyłącznie dla tych czasopism, które dostarczą i/lub zatwierdzą dane w systemie POL-index.